చంద్రుని మరియు భూమి
యొక్క చలనము

భూమి సూర్యుడి చుట్టూ భ్రమణం చేస్తుంది మరియు చంద్రుడు భూమి చుట్టూ భ్రమణం చేస్తాడు.
వాటి కక్ష్యల గురించి మనం నేర్చుకుందాము.

చంద్రుని మరియు భూమి యొక్క చలనము చూడటానికి బటన్ క్లిక్ చేయండి.

చంద్రుడు-భూమి
కుటుంబం
భూమి- సౌర
కుటుంబం
చంద్రుడు-భూమి- సౌర
కుటుంబం

అన్ని యానిమేషన్లు చూసిన తరువాత మొదటి ట్యాబ్‌కు వెళ్లండి మరియు నక్షత్ర శాస్త్రజ్ఞుడు : మూన్ ట్రాకర్ ఆడటం ద్వారా పరీక్షించుకోండి.